00:31 ICT Thứ sáu, 05/06/2020

Hoạt động Giáo dục

Hoạt động đoàn thể

Góc Học sinh

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 - 2014

Thứ ba - 18/03/2014 09:22
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số:      /KH-THHPc

Hòa Phước, ngày 22  tháng 10 năm 2013
                                                                                               
                                                                                                         KẾ HOẠCH
                         
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013- 2014
 
 
 

              Căn cứ Thông tư số 26/TT - BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;
Thực hiện kế hoạch số 422/KH-PGDĐT-TCCB ngày 30/9/2013 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên (GV) ngành GD&ĐT, Trường Tiểu học Hòa Phước xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên nhà trường năm học 2013 - 2014  cụ thể như sau:       
I. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của Thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nhà trường hướng tới đạt chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC,  THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Nội dung BDTX:
Nội dung BDTX được quy định tại chương trình BDTX do Bộ GD&ĐT ban hành.
2. Thời lượng BDTX:
Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi CBQL và GV là 120 tiết/ năm học, bao gồm:
3. Khối kiến thức bắt buộc:
a) Nội dung bồi dưỡng 1: Gồm 30 tiết/giáo viên/năm
 
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
1 - Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương. 10 tiết  
 
Tháng
8/2013
  - Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 5 tiết  
Tháng
11/2013
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo    
  - Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 5 tiết  
Tháng
8/2013
  - Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh theoTT 32/BGD&ĐT;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường Tiểu học;
- Công tác Phổ cập THĐĐT;
- Một số văn bản liên quan khác
10 tiết  
 
 
 
 
Tháng 9/2013
             
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian
1 Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau    
  Đối với Giáo dục Tiểu học 30 tiết  
Hoàn thành vào cuối tháng 3/2014
  - Bồi dưỡng năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tiết
  - Nội dung về Mô hình Trường học mới 5 tiết
  - Dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” 5 tiết
  - Các nội dung Giáo dục lồng ghép trong dạy học 5 tiết
  - Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết
  - Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết
 
c) Nội dung bồi dưỡng 3: Kiến thức tự chọn ( 60 tiết/năm/giáo viên)
- Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức lựa chọn trong chương trình theo thông tư sơ 32( module ) cá nhân tự lựa chọn nội dung và tự học trên mạng internet, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của CBQL và GV.
Nội dung này có 45 module, nhà trường gợi ý số nội dung cơ bản của 45 module này để cá nhân người học có thể lựa chọn phù hợp với đặc điểm tình hình lớp học, đặc điểm công việc đang đảm nhiệm và nhà trường, một số nội dung module như sau :
 
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian
        Đối với Giáo dục Tiểu học 60 tiết  
Hoàn thành vào cuối tháng 4/2014
1 Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiếu học 7 tiết
2  Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực 6 tiết
3 Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực 10 tiết
4 Một số  Phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học 5 tiết
5 Một số Kỹ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học 5 tiết
6  Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở  Tiểu học 7 tiết
7
 
Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở  Tiểu học 5  
8 Phương pháp kiểm tra, đánh giá băng nhận xét 5  
9 Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số kết hợp với nhận xét. 10  
 
4. Hình  thức bồi dưỡng  
4.1 Hình thức chung
BDTX theo hình thức tự học của người học là chính ( trên mạng, tài liệu), kết hợp vơi các sinh hoạt tập thể về chuyên môn nghiệp vụ tại chuyên môn trường hoặc cụm trường.
4. 2. Hình thức bắt buộc  
Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ và quy chế chuyên môn, các chuyên đề bồi dưỡng theo qui định.
BDTX theo hình thức tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, giải đáp thắc mắc, tạo điều kiện để CBQL và GV có cơ hội trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và luyện tập, củng cố kỹ năng. Hình thức này do Phòng GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng cho CBQL và GV.
4. 3. Hình thức tự chọn
CBQL, GV bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch ca nhân, kế hoạch giảng dạy, qua sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ, nhóm chuyên môn; qua hội giảng, thao giảng, dự giờ, tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy hoặc dự thi các cấp.
IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG  THƯỜNG XUYÊN
- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên TH của BGD&ĐT.
- Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của BGD&ĐT.
- Các tài liệu học tập theo chương trình dạy học bậc TH.
- Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng theo hướng dẫn của PGD&ĐT.
- Căn cứ công văn số 3419 /SGDĐT-GDCN-TX  ngày  11/10/2013 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng thì nhà trường, CBQL và GV không mua tài liệu nữa mà khai thác tài liệu qua mạng internet theo địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn để nghiên cứu, học tập theo quy định ( Vào google, mở trang đầu tiên mà phần mềm này tìm được, vào phần B là phần tài liệu BDTX dành cho khối tiểu học, mật khẩu mở tài liệu: 123456.
V.  Kế hoạch BDTX:
1. Đối tượng xây dựng và thực hiện kế hoạch BDTX là CBQL, GV và nhà trường.
2. Kế hoạch BDTX của từng cá nhân phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian, thời lượng BDTX của bản thân.
3. Các trường hợp CBQL, GV được miễn, giảm hoặc hoãn thực hiện kế hoạch BDTX sẽ do các cấp quản lý ngành quyết định trên cơ sở đề xuất của nhà trường.
4. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học:
+ Nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn CBQL và GV xây dựng kế hoạch BDTX theo từng năm học, bắt đầu từ năm học 2013- 2014 và báo cáo tổ chuyên môn, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
+ Trên cơ sở kế hoạch BDTX của CBQL và GV, nhà trường tổng hợp và xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị, gửi cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp phê duyệt.
+ Kế hoạch BDTX của CBQL, GV và nhà trường được xây dựng ngay từ khi bắt đầu mỗi năm học mới.
VI. BÁO CÁO VIÊN BDTX
Báo cáo viên BDTX là nhà giáo thuộc các cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX, chuyên gia, giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo tiêu chuẩn của báo cáo viên BDTX về năng lực, tinh thần trách nhiệm … do Bộ GD&ĐT quy định.
VII. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại : Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ BDTX tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch ... (sau đây gọi chung là bài kiểm tra).
-  Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên
- Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
Điểm TB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
3. Xếp loại kết quả BDTX
- Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX hằng năm nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân của năm đó, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
+ Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
+ Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
+ Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
- Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
 
 
 
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thực hiện đối với năm học 2013- 2014:
- Tháng 9/2013: Phòng GD&ĐT huyện xây dựng kế hoạch.
- Tháng 10/2013: CBQL, GV và trường xây dựng kế hoạch
- Tháng 11/2013: Bắt đầu triển khai thực hiện kế hoạch BDRX của cá nhân CBQL, GV và trường.
- Tháng 5/2014: Đánh giá xếp loại kết quả BDTX của CBQL và GV năm học 2013- 2014, triển khai công tác BDTX năm học 2014- 2015.
2. Hồ sơ cá nhân CBQL và GV về BDTX:
- Vở tự học dựa trên nội dung kiến thức đã đề ra theo kế hoạch cá nhân ( ghi chép những nội dung đã học, đã được bồi dưỡng trong từng năm học theo kế hoạch cá nhân đã xây dựng ). Các bài tập…
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân CBQL và GV từng năm học.
Trên đây là nội dung kế hoạch BDTX năm học 2013 - 2014 của Trường Tiểu học Hòa Phước, đề nghị các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc thì trao đổi trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để được giải đáp kịp thời ./.
 
 
Nơi nhận:                     HIỆU TRƯỞNG
- CBQL và GV toàn trường ( thực hiện );  
- 04 tổ trưởng ( thực hiện );  
- Phòng GD&ĐT ( báo cáo );  
- Lưu: VT.  
   
 
 

Nguồn tin: Trường TH Hòa Phước

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 129 trong 37 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn